Защитете себе си, другите и околната среда от опасния боклук

Опасни отпадъци се наричат всички отпадъци, които създават риск за хората и околната среда в дадено населено място. Този риск се поражда от специфичните компоненти на боклука, които, ако отпадъците са изхвърлени безконтролно, създават потенциал от предизвикване на вредни и опасни химични реакции.

Опасните отпадъци притежават специфични свойства и характеристики, с които по непредвидим начин могат да застрашат околната среда и човешкото здраве. За да се намалят тези рискове, е добре да сте запознати поне отчасти с класификацията на отпадъците и при потенциален риск да се обърнете към специализирани фирми за опасни отпадъци.

Видове опасни отпадъци

Екологосъобразното управление на опасните отпадъци предполага специализиран подход. Най-общото разделение на опасните отпадъци е на течности, твърди вещества и газове.

Най-често опасните отпадъци са вторичен продукт от производствен процес и съдържат различни увреждащи околната среда съставки. Според химичните реакции, които тези съставки предизвикват, опасните отпадъци се делят на:

  • Запалими отпадъци – при определени условия тези отпадъци се възпламеняват и могат да предизвикат неконтролируем пожар
  • Корозивни отпадъци – това са вещества, отличаващи се с висока киселинност, заради която имат свойството да разграждат обектите от околната среда
  • Експлозивни/реактивни отпадъци – представляват силно нестабилни химични съединения, които могат да причинят експлозия, или да започнат внезапно да отделят токсични газове. Примери са литиево-серните батерии и неизползваните експлозиви.
  • Токсични отпадъци – те са вредни или дори смъртоносни при поглъщане и абсорбиране от организма, защото съдържат доста агресивни елементи като живак, олово, ДДТ... Този вид опасни отпадъци трябва да се изолират бързо, защото ако изтекат могат лесно да замърсят подпочвените води и да предизвикат епидемии.

Стратегии за управление на опасни отпадъци

Целта им е да се намали количеството опасен отпадък, което трябва да бъде обезвредено и обсега на вредното му действие.  Най-общо има 3 стратегии за управление на опасни отпадъци:

  1. Да се намали източника – най-често, чрез премахване на производствените етапи, които генерират опасни отпадъци
  1. Да се рециклират опасните отпадъци
  1. Да се отделят отпадъците в специални съоръжения за съхранение, където изолирано да се третират и обезвредят

Фирмите за опасни отпадъци предлагат комплексни услуги, включващи консултиране, изваждане на документация, пакетиране, транспортиране, третиране,         обезвреждане и оползотворяване на опасните отпадъци. Те събират опасните отпадъци в специални контейнери, а след това ги отделят и обезвреждат.

Отговорното изхвърляне на отпадъци не е сложно или ангажиращо. Изискват се желание, информираност и малко усилия.

Обърнете се към фирма за сметоизвозване, за да защитите себе си, другите и околната среда от опасния боклук.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment