ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

Проблемът със замърсяването на околната среда се задълбочава, не само заради безотговорното изхвърляне на отпадъци, а и заради тяхното смесване.
Смесването на различните видове отпадъци ги прави по-устойчиви, което води до продължително гниене, отделяне на токсини и вредни газове, развъждане на микроби.
За да се ограничи замърсяването, трябва да има специализирано третиране на отделните видове отпадъци. В тази статия ще ви запознаем с някои от основните видове отпадъци, за да подчертаем важността на изхвърлянето им в отделни контейнери и извозването им до съответното сметище от лицензирани фирми. Разбира се, за ясното разграничение на видовете отпадъци е необходимо да се направи много по-подробен списък, в който да бъдат отчетени всички изисквания за събиране, извозване, обработка и изхвърляне на отпадъците.

Битови отпадъци
Това са отпадъци, получавани от ежедневната дейност на хората по домовете, в административните сгради, в търговските обекти, в обектите за отдих и забавление. Към тях се включват и отпадъците, които не могат да се квалифицират като опасни отпадъци и са със сходен състав с отпадъците от домакинството – например отпадъци от пазаруване.

Отпадъци от селскостопанска дейност
Тук се включват всякакви остатъци и отпадни продукти от растениевъдството и животновъдството. Особено място в тази група заемат отпадъците, получени при използване на течни торове. Според експертите този вид отпадъци не представляват особен проблем, тъй като по-голяма част от отпадъка се оползотворява и рециклира „на място“.

Биоразградими отпадъци
Това са всички отпадъчни продукти, които в присъствие на кислород и вода могат да се компостират или подлежат на анаеробно разграждане. В тази категория отпадъци влизат хранителни отпадъци, отпадъци от озеленяване, хартиени отпадъци.
При определени условия, много от битовите отпадъци, а дори и от промишлените отпадъци, могат да са също биоразградими.

Промишлени отпадъци
Наричат се още отпадъци от индустрията или производствени отпадъци. Представляват всякакви отпадни продукти от производствената дейност в различни икономически сектори и институции. Според проучванията, ако бъдат рециклирани ефективно, промишлените отпадъци се превръщат в сериозен източник на възобновяема енергия. Особено благодатни в тази посока са люспи, семена, отпадна гума, хартия, пластмаса, текстилни отпадъци, трупно брашно и други.

Строителни отпадъци
Това са отпадъци, получени в процеса на строителна дейност и такива, създадени в резултат на разрушаване или реконструкция на стари сгради и строителни съоръжения. Отпадъците, вследствие на строителни дейности обикновено са в много големи количества и от най-различен характер – смес между строителни материали и изкопна почва -, което налага навременното им извозване и изхвърляне в подходящо сметище.

Сухи и удобни за рециклиране отпадъци
В тази категория отпадъци се включват разнообразни материали, които подлежат на лесно рециклиране, като се изключат органичните отпадъци . Сред сухите и удобни за рециклиране отпадъци влизат стъкло, опаковки, текстил, хартия...

Зелени отпадъци
Тук влизат всички отпадъци, получени от озеленени територии, като частни градини, обществени паркове, дворове. В зелените отпадъци се включват трева от коситба, листа и много други отпадъци, които могат се възстановят.

Токсични отпадъци
Те съдържат силно замърсяващи околната среда химични вещества. Такива вещества има в отработените масла, боите, химикалите от индустрията.
Токсичните отпадъци са особено агресивни към околната среда и трябва да подлежат на специално третиране.

Медицински отпадъци
Те са с богато съдържание на опасни вещества и тяхното безконтролно изхвърляне крие сериозни рискове за хората и околната среда. Генерират се в болници и лекарски кабинети и биват:
• Инфекциозни отпадъци от болнични заведения

• Отпадъци от родителни домове

• Медикаменти с изтекъл срок на годност

• Хирургични отпадъци

• Фармацевтични отпадъци и други

Отпадъци от мини
Включват пясък, почва, скален материал, камъни. Проблемът с минния отпадък е, че се получава бързо и в огромни количества. Успокояващо е обаче, че няма значимо токсично влияние върху околната среда – разбира се, в случай, че минните отпадъци се обработват отговорно и професионално.
Това са повечето от основните видове отпадъци. Тяхното познаване и специализирано третиране от фирмите за изхвърляне и рециклиране е ключ към по-чиста околна среда.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment