РЕШЕНИЕ № 867 на Столичния общински съвет от 29.12.2014

РЕШЕНИЕ № 867 на Столичния общински съвет от 29.12.2014 година За приемане и одобряване за 2015 г. на: - план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; -размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани;. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.18, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ : I. Приема и одобрява план-сметка за 2015 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване (Приложение № А). II. Определя размер на такса битови отпадъци за 2015 г. по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.: 1. По чл.23 - за нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честота на сметоизвозване: - по ал.3 - размер на такса битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община в лева, при честота на сметоизвозване един път седмично, в зависимост от вида и обема на съда, съгласно Приложение № Б, като цена на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; - по ал.4 - 3.64 %о върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 2. По чл.24, ал.6 - за нежилищни имоти на предприятия, чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: - 2.64 %о върху отчетната стойност на имотите, за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; - 3.64 %о върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 3. По чл.26 - за нежилищни имоти на предприятия: - 10 %о върху отчетната стойност на имотите Разпределението е, както следва: - 3.72 %о за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци; - 2.64 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; - 3.64 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 4. По чл.27, ал.1 - за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия: - 1.6 %о върху данъчната оценка на имотите Разпределението е както следва: - 0.60 %о за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци; - 0.42 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; - 0.58 %о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. III. Решението влиза в сила от 01.01.2015 г., при условие, че Народното събрание приеме ЗИД на ЗМДТ, с който срокът определен в §13, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ (обн. в ДВ бр. 101/2013 г.) се изменя от 2015 г. на 2016 г. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 29.12.2014 г., Протокол № 74, точка 1 от дневния ред, по доклад № СО-9300-401/27.11.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет: (

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment